Therevidae
TherevidaeDialineura_analis Psilocephala_eximia Thereva_aurata Thereva_nobilitata Thereva_spiloptera Thereva_unica